Ordenança Fiscal número 18

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en Santa coloma de Cervelló a 28 d’Octubre de 2021 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 11:33