Ordenança Fiscal número 19

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTES O ACTUACIONS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME

La present Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 27 d’octubre de 2022 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2023 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:19