Ordenança Fiscal número 19

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

La present Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 25 d’octubre de 2018 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 10.01.2019 | 13:33