Ordenança Fiscal número 21

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 27 d’Octubre de 2022, començarà a regir el dia següent a la seva publicació definitiva i continuarà vigent mentre no se n'acordi lamodificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:22