Ordenança Fiscal número 22

PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'ESCOLARITZACIÓ DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 de juliol de 2017 entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el BOPB i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Darrera actualització: 09.03.2018 | 09:52