Ordenança Fiscal número 26

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ADIENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Aquesta ordenança fiscal aprovada per JGL en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 12 de novembre de 2020, començarà a regir el dia 1 de Desembre de 2020 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 22.01.2021 | 10:30