Ordenança Fiscal número 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada en Santa Coloma de Cervelló, a 19 d’octubre de 2023, entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2024 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 28.12.2023 | 09:23