Ordenança Fiscal número 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d’Octubre de 2023 , començarà a regir el dia 1r de gener de 2024 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents.

Darrera actualització: 28.12.2023 | 09:29