Ordenança Fiscal número 4

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, a 27 d’octubre de 2022 començarà a regir el dia 1 de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:06