Ordenança Fiscal número 5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 27 d’Octubre de 2022 , començarà a regir el dia 1r de gener de 2023 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat restaran vigents.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 15:08