Ordenança Fiscal número 7

TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES DE SERVEIS DE SUBMNISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada en Santa Coloma de Cervelló, a 28 d’octubre de 2021, entrarà en vigor el dia 1 de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 11:28