Ordenança Fiscal número 8

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT.

Aquesta Ordenança aprovada pel ple ensessió celebrada en Santa Coloma de Cervelló 30 d’octubre de 2008 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009 i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 09:24