Ordenança Fiscal número 9

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Santa Coloma de Cervelló, el 27 d’octubre de 2016, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 16.02.2018 | 09:24