Decret 333/2020. Mesures de prevenció i protecció en l’àmbit municipal i en l’àmbit laboral de l’organització municipal complementàries al decret 330/2020 en aplicació del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el est

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 16:15

Per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, es limita la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

Es tanquen totes les dependències municipals, garantint l’atenció en els serveis bàsics o estratègics a través de l’atenció telefònica al telèfon de l'OAC 93 645 07 00, i/o telemàtica a través de la Seu Electrònica.

Així mateix, se suspèn el registre d’entrada presencial i s’anul·len totes les cites prèvies de les oficines d’atenció ciutadana de Serveis Socials o visites domiciliàries no urgents, oferint en tots els casos l’atenció per via telefònica i el suport telemàtic.

L’horari d’aquesta atenció telefònica de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament es fixa de dilluns a dijous, de 9:00 h a 18:00 h. Divendres, de 9:00 h a 14:30 h.

Aquesta i altres mesures es recullen al Decret 333/2020 signat per l’alcaldessa, Anna Martínez, i que podeu llegir íntegrament:

Decret 333/220

Tràmit.- Resolució d’aprovació de mesures

II.- Antecedents

En data 13/03/2020, per decret de número 330 es van adoptar les següents mesures:

[…

III.- Mesures de caràcter general en l’àmbit municipal
Tancament de la llar d’infants “Rojas Feliu”
Tancament de tots els equipaments esportius municipal
Tancament de tots els equipaments culturals i juvenils
Tancament dels centres cívics i casals de gent gran
Suspensió de totes les activitats municipals programades i autoritzades (de lleure, culturals, esportives i similars).
Suspensió de totes les activitats formatives en equipaments municipals.

IV.- Mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l’organització municipal
1. Potenciació del teletreball
Es determina que els equips de treball prestaran servei al 50 per 100 de forma presencial a les dependències municipals i l’altra 50 per 100 al seu domicili, excepte aquells que per la seva pròpia naturalesa requereixin el cent per cent de la dotació de personal, com ara Policia Local i altres semblants.
2. Mesures vinculades al personal vulnerable
Es determina personal professional vulnerable de la nostra organització a:
a) Dones embarassades
b) Persones amb problemàtiques cròniques de salut que afecten a l'aparell respiratori i altres patologies associades.
La qualificació d’aquests supòsits es realitzarà a través dels serveis de vigilància de la salut, preservant la confidencialitat de les dades.
En tots aquests casos les persones prestaran servei al seu domicili.

3. Mesures vinculades a la higiene de l'entorn de treball
a) La neteja s'intensificarà durant el temps que duri la situació de risc.
b) Es deixarà la taula de treball o qualsevol superfície de treball, totalment recollida per reforçar i facilitar la realització de les tasques de neteja deis espais corresponents.

4. Mesures preventives sobre les reunions de treball internes i externes
a) Potenciar reunions no presencials sempre que sigui possible, prioritzant els canals telemàtics (telèfon,correu electrònic, whatsApp , etc.).
b) Únicament es convocaran les reunions presencials que siguin estrictament necessàries. S’evitarà el contacte físic, ja sigui donar la ma, abraçades o salutacions que trenquin les distancies de seguretat recomanades.
c) Reduir les convocatòries a les persones estrictament necessàries, recomanable màxim 5 persones, evitant la coincidència d'una mateixa línia de comandament i/o tècnics d'un mateix àmbit.

5. Mesures preventives en l'atenció i assistència a les persones
a) Potenciar l'atenció no presencial sempre que sigui possible. Les visites a domicili i comunitats es restringiran a les estrictament necessàries.
b) Evitar l'aglomeració de persones en els punts d'atenció ciutadana, potenciant l’atenció telefònica o per mitjans electrònics.
c) En les atencions personalitzades, mantenir les distancies de seguretat durant tota l'atenció.

6. Mesures organitzatives del treball
a) Identificar necessitats de signatura i preveure les delegacions corresponents.
b) Evitar el contacte presencial amb empreses externes (capítol II del pressupost), reforçar la coordinació via telemàtica i fer seguiment de casos de contagis que puguin sorgir per prendre les mesures preventives que corresponguin a cada cas mantenint informat en tot moment al servei de prevenció de riscos laborals.
c) Restringir en la mesura del possible l'activitat vinculada a la inspecció en general.
d) Seguir les especificacions preventives deis principals serveis que per la seva naturalesa resulten a una exposició superior al contagi i referides específicament al protocol d'actuació preventiu per risc de contagi.
e) A efectes organitzatius es determinen com a serveis essencials els següents: Alcaldia, Contractació, brigada municipal d’obres i serveis, OAC, Policia Local, Prevenció de Riscos Laborals, Protecció Civil, Recursos Humans, Secretaria, Serveis econòmics, Salut Pública i Serveis Socials.

7. Mesures preventives relacionades amb formació i viatges
a) Queden anul·lats els viatges laborals, l’assistència a jornades, congressos i similars.
b) Queden anul·lades totes les activitats formatives presencials.

8. En cas de contagi o sospita de contagi
a) En cas de presentar simptomatologia (febre, tos, dificultats respiratòries) en primer lloc realitzar el test del Departament de Salut. Després, en el seu cas, trucar al 061.
b) En cas de sospites o situacions confirmades avisar immediatament, a la Direcció d’Àrea, al Servei de Prevenció de Riscos Laborals per activar els protocols preventius corresponents.
c) Diàriament s’enviarà un comunicat amb les novetats

9. Mesures addicionals
a) Mantenir permanentment activat el Comitè tècnic municipal.
b) D'acord a l'evolució de la situació es prendran les mesures urgents i addicionals que es considerin oportunes a cada moment.

10. Adequació de mesures preventives de prevenció i protecció
Des de cada servei s'establiran les mesures organitzatives adequades als serveis i activitats que es presten d'acord al present Decret i s'actualitzaran d'acord a les mesures addicionals que s'hagin d'adoptar. …]

Vist el “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” s’adopten les següents mesures:

1. Per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, es limita la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics. Es restringeix al màxim la mobilitat del personal i dels càrrecs electes, excepte aquells desplaçaments que es considerin indispensables.

2. Es tanquen totes les dependències municipals, garantint l’atenció en els serveis bàsics o estratègics, a través de sistemes alternatius al presencial, com l’atenció telefònica o telemàtica, sempre que sigui possible. Així mateix, se suspèn el registre d’entrada presencial i s’anul·len totes les cites prèvies de les oficines d’atenció ciutadana de Serveis Socials o visites domiciliàries no urgents, oferint en tots els casos l’atenció per via telefònica i el suport telemàtic. L’horari d’aquesta atenció telefònica de la OAC es fixa de dilluns a dijous des de les 9,00 hores fins a les 18,00 hores i els divendres des de les 9,00 hores fins a les 14,30 hores.

3. Es tanca l’accés als parcs infantils, parcs públics i espais de lleure per evitar l’afluència de grups de persones.

4. No es convocarà la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març, prevista pel 26/03/2020 i tanmateix la seva Comissió Informativa prevista pel 23/03/200. No es convocarà la sessió ordinària de la junta de govern local del 26/03/2020.

5. D’acord amb la disposició addicional tercera i quarta del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo” s’informa:
a. Es suspenen la finalització de terminis i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.
b. La suspensió de la finalització de terminis i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
c. No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan el interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.
d. La present disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l'apartat primer, quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.
e. Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que es adoptessin.

III.- Règim jurídic i competència orgànica
Real Decreto 463/2020, de 14 de “marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” Competències atribuïdes per l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya RESOLC:

Primer.- Aprovar les mesures d'organització Municipal relacionades en la part expositiva.

Segon.- Comunicar aquest decret a tots els departament municipals.

Tercer.- Comunicar aquest decret a tots els grups polítics municipals.

Quart.- Publicar aquest decret a la web municipal.

L’alcaldessa .

Prenc raó, el secretari accidental.

Darrera actualització: 15.04.2020 | 10:28