Responsabilitat Patrimonial

CARTA DE SERVEIS

Descripció

La unitat de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló tramita els procediments legalment i reglamentària establerts per al reconeixement de les indemnitzacions que puguin correspondre a la ciutadania pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics que té encomanats, sempre que les persones afectades no tinguin l’obligació o el deure jurídic de suportar-los.

D’altra banda, vetlla per tal que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló compleixi amb la seva obligació de dictar resolució expressa i notificar-la en tots els procediments. En aquest sentit, es resoldran tots els recursos i altres peticions, tant de revisió d’actes com de revocació dels actes que formulin les persones interessades, o els seus representants, en la defensa dels seus interessos.

Serveis

  • Tramitació i resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Destinataris

Tota la ciutadania.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

Serveis gratuïts.

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
Oficina d’Atenció Ciutadana: Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Carrer de Pau Casals, 26-34
Horari permanentment actualitzat al següent enllaç
Telèfon: 93 645 07 00
Correu electrònic: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Identificació de l’òrgan responsable:
Secretaria. Secretari accidental: Joan Sàbat Olivé
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 18:35