Salut i Consum

CARTA DE SERVEIS

Descripció

DEPARTAMENT DE SALUT

L'objectiu del Departament de Salut és vetllar per la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones que viuen al nostre municipi. Per aconseguir-ho, el Departament desenvolupa les línies de treball següents:

 • Elaboració d’un Pla Local de Salut 2023-2026 mitjançant un procés participatiu, que es va iniciar mitjançant una diagnosi de salut duta a terme l’any 2021.
 • Protecció de la salut per mitjà de programes específics de control de plagues, prevenció i control de la legionel·losi, control de la seguretat i higiene alimentària i de l'aigua, i control del risc de la salut.
 • Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris.
 • Promoció de la salut física, mental i emocional de les persones a les diferents etapes de la seva vida mitjançant la sensibilització, el foment d'hàbits saludables, l'educació per la salut i la col·laboració amb els altres agents del territori implicats.
 • Reforma i manteniment del Consultori Mèdic de la Colònia Güell.
 • Gestió i protecció dels animals de companyia i domèstics:
  - Gestió dels animals de companyia mitjançant el cens municipal, l'atorgament de llicències per la tinença i la conducció de gossos potencialment perillosos, el foment de la tinença responsable i la recollida i l’acolliment d'animals perduts i abandonats.
  - Gestió de la tinença d’animals domèstics per autoconsum (galliners, colomars…)
  - Gestió de les colònies de gats ferals
  - Gestió de les població de coloms.

Si voleu més informació, consulteu el següent enllaç.

CONSUM

L’objectiu de Consum és defensar els drets dels consumidors i usuaris mitjançant l’atenció de consultes, queixes, reclamacions i denúncies. Aquest servei es duu a terme en modalitat d’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor (OPIC), en què és el Servei de Consum de la Diputació de Barcelona qui gestiona les consultes, queixes, reclamacions i denúncies que els ciutadans fan arribar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

També té com a objectiu la informació i l’assessorament dels establiments comercials en relació a les seves obligacions envers els consumidors.

Si voleu consultar les novetats de l’Ajuntament:

Serveis

SALUT

Activitats per a la promoció de la salut:

 • Formació en primers auxilis.
 • Jornades, activitats i tallers diversos, per a persones empadronades i centres educatius i empreses (titulars i i treballadors) del municipi.
 • Ús dels desfibril·ladors instal·lats als espais públics i edificis municipals.
 • Cessió temporal de desfibril·ladors per a entitats del municipi que organitzin actes o esdeveniments.

Control sanitari d’activitats:

 • Autorització i control de piscines d’ús públic, amb la taxa corresponent.
 • Autorització sanitària de funcionament d’establiments de micropigmentació, tatuatge i pírcing, i control sanitari d’aquests establiments, amb taxa corresponent.
 • Control sanitari de perruqueries i establiments d’estètica.
 • Control sanitari d’instal·lacions de baix risc de legionel·losi.
 • Atenció i gestió de denúncies relacionades amb salubritat en establiments i sobre riscos associats a les activitats de perruqueria, centres d’estètica i tatuatge.

Sanitat ambiental:

 • Atenció i gestió d’incidències sobre plagues de persones i animals, insaluritat i altres riscos sanitaris dels espais públics.
 • Atenció i gestió de denúncies sobre la presència de plagues de persones i animals i insalubritat en espais privats.
 • Suport a la identificació de focus de cria de mosquits en espais privats a petició de les persones interessades.
 • Micropigmentació i pírcing Informació sobre els nivells de pol·len a l'aire Informació sobre alertes de contaminació atmosfèrica.
 • Informació sobre la qualitat de l’aigua de xarxa.

Seguretat alimentària:

 • Establiments alimentaris del municipi i venda no sedentària amb seu al municipi:
  • Inscripció en el registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació
  • Suport i assessorament sobre l’adequació de les instal·lacions i les mesures higienicosanitàries que cal aplicar
  • Formació en manipulació d’aliments per als treballadors
   Campanyes informatives sobre canvis normatius, alertes alimentàries, nous riscos…
 • Entitats del municipi que de forma ocasional manipulen aliments:
  • Formació en manipulador d’aliments.
  • Elaboració de guies, campanyes informatives, atenció i orientació sobre mesures higienicosanitàries.
  • Autorització de celebracions amb aliments als espais públics
 • Ciutadania:
  • Gestió de denúncies i incidències sobre riscos alimentaris en establiments o parades de venda no sedentària del municipi.
  • Informació i promoció sobre seguretat i higiene alimentària.

ANIMALS

Animals de companyia:

 • Gestió del cens d’animals companyia (altes, modificacions i baixes) per a majors de 16 anys i amb el pagament de la taxa en el cas que correspongui.
 • Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per a majors de 18 anys si el gos resideix al municipi i amb el pagament de la taxa corresponent.
 • Recollida i acollida d’animals de companyia perduts al municipi, amb el pagament de la taxa corresponent.
 • Identificació d’animals de companyia, amb el pagament de la taxa corresponent.
 • Adopció d’animals de companyia, amb el pagament del preu públic corresponent Inspecció i control de nuclis zoològics.
 • Atenció i gestió de denúncies i incidències relacionades amb animals de companyia.

Colònies de gats ferals:

 • Autorització a persones voluntàries per la gestió de colònies de gats ferals del municipi.
 • Cessió de refugis gats ferals, per a persones voluntàries que gestionen alguna colònia de gats.
 • Subministrament de pinso per a gats ferals, a persones voluntàries que gestionen alguna colònia de gats.
 • Gestió d’incidències relacionades amb les colònies de gats ferals.

Animals domèstics:

 • Autorització per la tinença animals domèstics destinats a l’autoconsum i control de les condicions de tinença Informació i assessorament a persones que tenen o volen tenir animals domèstics.
 • Gestió de denúncies i incidències relacionades amb animals domèstics.

Animals periurbans:

 • Control de la població de coloms.
 • Gestió d’incidències en relació a la presència o l’alimentació de coloms.

Cementiri i serveis funeraris:

 • Concessions sobre sepultures per a persones empadronades al municipi, amb el pagament de la taxa corresponent.
 • Emissió de títols i duplicats de dret funerari sobre sepultures a persones titulars de concessions.
 • Transmissió de la concessió per a persones familiars, hereves i beneficiàries de la sepultura, amb el pagament de la taxa corresponent.
 • Lloguer de sepultures, per a persones empadronades, amb el pagament de la taxa corresponent Inhumacions, exhumacions i trasllats, amb el pagament de la taxa corresponent.
 • Autoritzacions d’obres a les sepultures, amb el pagament de taxa corresponent en el cas de col·locació de làpides Informació i assessorament a persones demandants de sepultures.
 • Expedició de certificats sobre titularitat de sepultures.
 • Gestió d’incidències relacionades amb el cementiri municipal o els serveis funeraris.

CONSUM

Ciutadania del municipi:

 • Atenció de consultes, queixes, reclamacions i denúncies sobre compres i contractació de serveis.
 • Servei en modalitat OPIC, en què la gestió es duu a terme pel Servei de Consum de la Diputació de Barcelona.
 • Unitat mòbil d’informació al consumidor: servei prestat per la Diputació de Barcelona amb freqüència bimestral, aproximadament.
 • Exposicions i altres activitats de sensibilització destinades a la ciutadania o a col·lectius diversos, per fomentar el consum responsable.

Comercialitzadors de productes i serveis per a consumidors finals amb seu en el municipi:

 • Informació i assessorament sobre les obligacions relacionades amb consum.
 • Subministrament de cartells i fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

Destinataris

 • Activitats de promoció de la salut: la ciutadania en general, entitats, centres educatius i col·lectius específics.
 • Control sanitari d’activitats: persones titulars d’activitats o interessades en establir-ne alguna i persones clientes.
 • Sanitat ambiental: ciutadania en general.
 • Seguretat i higiene alimentària: titulars d’establiments minoristes d’alimentació, entitats i ciutadania en general.
 • Cementiri: concessionàries o llogaters de drets funeraris sobre sepultures i ciutadania en general, segons el cas.
 • Animals: propietaris d’animals de companyia o animals domèstics, gestors de colònies de gats ferals i ciutadania en general segons sigui el cas.
 • Consum: consultes, queixes, reclamacions i denúncies per part dhttps://www.santacolomadecervello.cat/actualitat/noticies/aprovat-el-pla-local-de-salut-de-santa-coloma-de-cervello-2023-2026.htmle persones empadronades en el municipi; informació i assessorament per part d’empreses del municipi comercialitzadores de béns o serveis per a consumidors finals.

Canal d’accés al servei:

 • Presentació d’escrits presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o electrònicament mitjançant la presentació de sol·licitud genèrica o específica a través del Catàleg de Tràmits de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
 • El canal no podrà ser electrònic en el cas dels següents serveis:
  • les activitats de promoció de la salut
  • la informació sobre els nivells de pol·len a l’aire
  • la identificació i l’adopció d’un animal de companyia

Taxes o preus públics associats

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

SALUT

 

Darrera actualització: 12.12.2023 | 14:45