Comissions Informatives

Les Comissions informatives tindran per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcaldia, la Junta  de Govern Local i les Regidories que ostentin delegacions.

Les Comissions informatives són constituïdes pels membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d'acord amb els mateixos criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple i llurs modificacions corresponen al plenari.

Es reuneixen habitualment un cop al mes, tot coincidint amb el dilluns anterior a la celebració del Ple.

Composició:

Actualment la Comissió Informativa està formada pels dotze regidors i regidores que integren el consistori més l’Alcaldia que en presideix la sessió. 

Darrera actualització: 7.04.2021 | 10:42
Darrera actualització: 7.04.2021 | 10:42