Dotació econòmica Grups municipals

El Ple assigna la dotació econòmica als Grups polítics municipals representats a la corporació.

Les bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2022 disposa que cada grup polític disposarà d'una dotació determinada en funció d'un component fix de 362,88 € anuals i un component variable de 181,44 € anuals en funció del nombre de membres de cadascú d'ells.

Les quantitats assignades no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Així mateix, els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que posaran a disposició del ple de la Corporació sempre que aquest ho demani.

Grup municipal de Col·laborem
(2 regidors i 2 regidores)
Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 725,76 €
Total anual: 1.088,64  €
Total trimestral: 272,16 €

Grup municipal de Progrés
(3 regidores i 1 regidor)
Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 725,76 €
Total anual: 1.088,64  €
Total trimestral: 272,16 €

Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya de SCC
(1 regidor i 1 regidora)
Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 362,88 €
Total anual: 725,76  €
Total trimestral: 181,44 €

Grup municipal d’Acció per SCC
(1 regidora)
Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 181,44 €
Total anual: 544,32  €
Total trimestral: 136,08 €

Grup municipal de Ciutadans
(1 regidora)
Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 181,44 €
Total anual: 544,32  €
Total trimestral: 136,08 €

Grup municipal de SCC per la República
(1 regidor)
Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 181,44 €
Total anual: 544,32  €
Total trimestral: 136,08 €

Darrera actualització: 16.03.2022 | 09:53
Darrera actualització: 16.03.2022 | 09:53