Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depenen del tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o bé per assistències. En cap cas hi ha retribucions variables.

Els diferents règims de dedicació i percepcions econòmiques dels membres de la corporació es van acordar per acords de Ple de data 8 de juliol de 2019 i de data 25 de juliol de 2019. Aquestes percepcions es van anar actualitzant d’acord amb el previst a l’apartat vuitè dels esmentats acords, on es preveia que l’import de les retribucions s’incrementarien cada exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del personal del sector públic.

Dedicació exclusiva

Jordi Bartolomé Fernández
Alcaldia
Regidor de Bon Govern, Participació i Atenció ciutadana, Joventut i Economia i Hisenda

Retribució bruta anyal: 38.351,88 € (14 pagues)

Anna Martínez Almoril
1a Tinença d'Alcaldia
Regidora d'Urbanisme i Convivència i seguretat

Retribució bruta anyal: 36.170,96 € (14 pagues)

Dedicació parcial

Maria Pau Viver
2a Tinença d'Alcaldia
Regidora de Recursos Humans i Cultura
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 € (12 pagues)

Susana Gaitán Alcalde
3a Tinença d'Alcaldia
Regidora de Medi Ambient, Agricultura i Solidaritat i Cooperació

12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 € (12 pagues)

Jessica Muñoz Rodríguez
4a Tinença d'Alcaldia
Regidora d'Esports i Salut
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 € (12 pagues)

David Quilabert Aguilà
Regidor de Promoció Econòmica i Patrimoni
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 € (12 pagues)

Esther Castillo Sotillo
Regidora d'Educació, Igualtat i Turisme
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 € (12 pagues)

Júlia Fernández Rodríguez
Regidora de Serveis Socials i Gent Gran
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.195,40 € (12 pagues)

Assistències 

Concurrència efectiva dels regidors i regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part, en els següents termes:

  • Per cada sessió Plenària: 119,17 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Informativa: 57,46 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Junta de Govern: 47,88 € (import brut)

Només podran rebre aquestes assistències els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per tant, aquestes assistències son percebudes pels membres de l’oposició.


Des de l'any 1992 l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics.

Darrera actualització: 27.02.2023 | 15:08
Darrera actualització: 27.02.2023 | 15:08