Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depenen del tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o bé per assistències. En cap cas hi ha retribucions variables.

Els diferents règims de dedicació i percepcions econòmiques dels membres de la corporació s'han adoptat per acord de Ple de data 29 de juny de 2023. Aquestes percepcions s'actualitzaran d’acord amb el previst a l’apartat novè de l'esmentat acord, on es preveu que l’import de les retribucions s’incrementaran cada exercici en el mateix percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions del personal del sector públic.

Dedicació exclusiva

Anna Martínez Almoril
Alcaldia
Regidora d'Urbanisme i Espais Públics, Solidaritat i Cooperació, Polítiques d'Igualtat, Bon Govern, Participació i Atenció ciutadana

Retribució bruta anyal: 40.686,52 € (14 pagues)

Jordi Bartolomé Fernández
1a Tinença d'Alcaldia
Regidor d'Economia i Hisenda, Convivència i seguretat, Joventut, Patrimoni Natural i Cultural

Retribució bruta anyal: 38.372,74 € (14 pagues)

Dedicació parcial

Adrià García i Arjona
2a Tinença d'Alcaldia
Regidor d'Esports i Educació
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.876,88 € (12 pagues)

Maria Pau Viver
3a Tinença d'Alcaldia
Regidora de Recursos Humans i Cultura

12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.876,88 € (12 pagues)

David Prieto Cabeza
4a Tinença d'Alcaldia
Regidor de Mediambient i Agricultura
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.876,88 € (12 pagues)

Meritxell Carreté Tosca
Regidora de Serveis Socials
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.876,88 € (12 pagues)

Jessica Muñoz Rodríguez
Regidora de Gent Gran i Salut
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.876,88 € (12 pagues)

Eduardo Maestre García
Regidor de Promoció Econòmica i Drets i Benestar Animal
12 hores setmanals
Retribució bruta anyal: 11.876,88 € (12 pagues)

Assistències 

Concurrència efectiva dels regidors i regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part, en els següents termes:

  • Per cada sessió Plenària: 126,41 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Informativa: 60,96 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Junta de Govern: 100,00 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Especial de Comptes: 45,00 € (import brut)

Només podran rebre aquestes assistències els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per tant, aquestes assistències son percebudes pels membres de l’oposició.


Des de l'any 1992 l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics.

Darrera actualització: 10.07.2023 | 09:22
Darrera actualització: 10.07.2023 | 09:22